Huishoudelijk Reglement

 

1. Aanmelding bij de Windvangers

Als je lid of vriend-van wilt worden, kun je een keer ter kennismaking meetoeren of langskomen op één van de clubavonden. Bij de vrijwilligers die de bar bemannen kan je om een aanmeldingsformulier vragen. Elke nieuwe aanmelder zal een aspirant-lidmaatschap aangeboden worden voor een jaar.

Het verzoek tot een aspirant-lidmaatschap wordt door het Besuur van MTC de Windvangers beoordeeld.

 • Na 12 maanden kan het aspirant-lidmaatschap automatisch stilzwijgend omgezet worden naar een vast lidmaatschap. Een aspirant-lid heeft geen stemrecht op de Algemene Leden Vergadering.
 • Het aspirant-lidmaatschap kan per direct op ieder willekeurig moment door het bestuur worden beëindigd of worden verlengd met een schriftelijke onderbouwing van het bestuur.

2. Contributie

Het is verplicht voor alle aspirant-leden en vrienden-van om een machtiging te tekenen voor de automatische incasso ten behoeve van de contributie. Men betaalt vanaf het moment dat men aspirant-lid c.q. vriend-van wordt. Nieuwe aspirant-leden en vrienden-van wordt verzocht een artikel voor de website te schrijven waarmee zij zich voorstellen aan de andere leden van MTC de Windvangers. De introductietekst, met een recente foto van zichzelf, kan hiervoor bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ingeleverd worden.

 

3. Behandeling persoonsgegevens

Het bestuur hecht eraan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van de leden.

Bij aangaan van het lidmaatschap wordt (aspirant) leden gevraagd ermee in te stemmen dat:

 • Zijn of haar persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie;
 • Een selectie hiervan kenbaar gemaakt wordt aan de overige leden in de vorm van een ledenlijst;
 • Introductieteksten, foto’s en (toer)verslagen van evenementen gepubliceerd mogen worden op de website van MTC De Windvangers;

 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen leden verschillende rechten uitoefenen zoals:

 • Inzage op de persoonsgegevens die over hem of haar worden aangehouden;
 • Het recht op rectificatie en aanvulling op deze gegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken over de gegevensverwerking van de persoonsgegevens;
 • Het recht om “vergeten” te worden bij het beëindigen van het lidmaatschap.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk en nimmer zonder toestemming worden verstrekt aan derden.

Een nadere uitwerking van het bovenstaande is terug te vinden in "De Privacy Verklaring van Motor Toerclub De Windvangers" welke ter inzage ligt bij de secretaris van de vereniging en terug te vinden is op de website. Leden worden bij het aangaan van een lidmaatschap geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee in te stemmen.

4. Opzeggen lidmaatschap

Dit dient schriftelijk bij de secretaris te gebeuren. Adres: Nikkelstraat 48, 8211 AJ Lelystad of via email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Men dient 1 maand opzegtermijn in acht te nemen.

 

5. Clubavonden

Het clubhuis is op vrijdagavond geopend vanaf 20:30 uur. Genuttigde consumpties dienen vóór het weggaan afgerekend te worden. In het clubgebouw is een pin-automaat aanwezig en je dient met een bankpas te betalen. Men kan de clubavonden niet meer dan 2x bezoeken zonder aspirant-lid c.q. vriend-van te zijn geworden.

 

6. Bijzondere activiteiten op de club

Voor het deelnemen aan bijzondere activiteiten dient men zich vooraf op te geven bij de activiteitencommissie en/of bij de organisatoren zoals vermeld op de activiteitenkalender (zie website MTC De Windvangers). Bij niet verschijnen of niet tijdig afzeggen (e.e.a. in overleg met de activiteitencommissie) worden de eventueel gemaakte kosten in rekening gebracht.

Vrienden-van mogen net als aspirant-leden en leden, deelnemen aan de door de club georganiseerde activiteiten en festiviteiten. Na een festiviteit wordt van eenieder verwacht dat hij/zij meehelpt bij het opruimen. Niet-leden / introducés dienen een nader vast te stellen bijdrage te betalen

Leden (niet zijnde aspirant-leden) en vrienden-van kunnen op aanvraag bij het bestuur privé gebruik maken van het clubhuis, indien er geen clubactiviteiten zijn. De bar dient wél altijd bemand te worden door twee barvrijwilligers die in het bezit zijn van de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). Naast de consumpties, worden geen extra kosten gerekend.

 

7. Toerritten:

De toerritten worden op zondagen verreden. De bestemming en data zijn terug te vinden op de Activiteitenkalender van MTC De Windvangers. De aanvang van een toerrit is om 09:00 uur tenzij anders vermeld. Het clubhuis is vanaf 08:30 uur geopend. Men dient de toerrit aan te vangen met een volle tank. Eigenaren van een motorfiets met geringe tankinhoud dienen dit kenbaar te maken bij degene die voorop rijdt.

Over het algemeen wordt er "systeem"-gereden:

 • "Systeem"-rijden betekent dat er ogenschijnlijk individueel gereden wordt. Alleen de voorste en achterste rijder behouden de gehele rit hun positie. Daartussen mag ingehaald worden en wisselt de positie steeds. De voorste rijder zet de tweede rijder - indien nodig - als "wegwijzer" voor de rest neer. Deze "wegwijzer" blijft staan totdat de achterste rijder arriveert, pas dan vervolgt hij zijn route. Iedere deelnemer let vooral bij kruisingen en afslagen goed op of er een Windvanger als "wegwijzer" staat opgesteld. Voor verdere uitleg vervoegt men zich tot één van de leden van de toercommissie.

Afhankelijk van de grootte van de groep wordt er soms ook in groepsverband gereden:

 • In groepsverband rijden wil zeggen, achter elkaar met voldoende tussenruimte en wel "baksteensgewijs", hetgeen inhoudt dat om en om rechts en links van het denkbeeldige midden van de (eigen)rijstrook wordt gereden en men elkaar niet inhaalt.

Voor verdere uitleg vervoegt men zich voor de toerrit tot één van de leden van de toercommissie.

Kampeer- en hotelweekenden:

In verband met reservering, dient men zich voor dit soort activiteiten vooraf in te schrijven en geldt er een sluitingsdatum. Zie hiervoor de activiteitenkalender of het memo bord in het clubhuis. Bij annuleren na de sluitingsdatum worden de kosten van reservering etc. in rekening gebracht.

Voorwaarden voor deelname aan toerritten en kampeer- en hotelweekenden:

 • Het is mogelijk dat mensen die geen (aspirant-)lid zijn, deelnemen aan een toerrit c.q. kampeer- of hotelweekend. Dit is echter éénmalig. Dat wil dus zeggen dat men maar één keer (per jaar) mee kan, zonder (aspirant-)lid c.q. vriend-van te zijn te worden.
 • Vrienden-van mogen per jaar aan 2 ritten meedoen. Het maakt niet uit of dit toerritten of weekenden zijn.

 

8. Barreglement

De bar wordt gerund door barvrijwilligers. Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

 • Tenminste 18 jaar oud;
 • Hebben een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) gevolgd en gedragen zich conform deze instructie;/li>
 • Staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
 • Zijn betrokken bij de vereniging als lid c.q. vriend-van.

 

Het overzicht van de bardiensten wordt aan de barvrijwilligers verstrekt en is op de website MTC De Windvangers terug te vinden. Men dient te ruilen in onderling overleg. Voor invallers, zie het overzicht bardiensten.

Bij toerritten dienen diegenen die de vrijdag, voorafgaand aan de toerrit op zondag, bardienst hadden ook vóór en direct ná de toerrit op zondag voor bezetting van de bar zorg te dragen. De pinautomaat dient ook aanwezig te zijn, zodat betalingen kunnen plaatsvinden. Eventueel kan er in onderling overleg geruild worden.

Het bestuur heeft meerdere leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in het clubhuis.

Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

Overmatig alcoholgebruik en het gebruik van drugs wordt niet geaccepteerd!

Er wordt geen alcohol geschonken aan:

 • personen beneden de leeftijd van 18 jaar v.w.b. alcohol tot 15%
 • personen beneden de leeftijd van 18 jaar v.w.b. alcohol boven de 15%

Om te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te nuttigen op de club of elders op het terrein van het clubhuis.
Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende dranken elders te nuttigen dan in het clubhuis of op het terras.

Vuile koffiebekers en/of glazen dienen op de bar gezet te worden.
Aanwijzingen van barvrijwilligers en barregels dienen te worden opgevolgd. Bij ernstige misdragingen van welke aard dan ook zal men u verzoeken het clubhuis te verlaten. Bij weigering zal de politie om assistentie worden gevraagd. Al waar dit barreglement niet in voorziet beslist het Bestuur.

9. Sleutelruimte

 • De sleutel van de sleutelruimte kan men op vrijdagavond tijdens de clubavond ophalen onder vermelding van je naam in het sleutelkastje;
 • Het gereedschap dient opgeruimd te worden en de sleutelruimte dient schoon achtergelaten te worden;
 • Afgewerkte olie en gebuikte onderdelen dient men zelf af te voeren en mogen niet achtergelaten worden;
 • Tijdens clubavonden kan er tot 22:00 uur gebruik worden gemaakt van de sleutelruimte;
 • De club is in het bezit van een motortrailer en aanhangwagen, bij beschadiging dient met zelf voor herstel en voor de herstelkosten zorg te dragen.
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor de technische staat van de motortrailer en aanhangwagen.

 

10. Royeren

Het bestuur behoudt zich het recht voor leden die zich misdragen het (aspirant-)lidmaatschap c.q. vriend-van te ontnemen.

 

10. Voortgezette Rij-Opleiding

Bij deelname aan een VRO-cursus bij een erkende instelling kan men eenmalig 22 euro tegemoetkoming van de club ontvangen. Men dient wel reeds minimaal een jaar lid te zijn en een recente kopie van het deelname certificaat bij de penningmeester in te leveren.

 

11. Op eigen risico

Het deelnemen aan clubactiviteiten, toerritten, kampeer- c.q. hotelweekenden, bardiensten en het schoonmaken van de clubruimte e.d., geschiedt geheel op eigen risico.

Gebruikmaking van de sleutelruimte, motortrailer en aanhangwagen geschiedt op eigen risico.

Bestuur en/of de vereniging zijn niet aansprakelijk voor verlies en of schade aan persoonlijke eigendommen.

 Download de pdf-versie

 

Statuten